×

Полезно

ПРЕДСТОЯЩО ФИНАНСИРАНЕ ЗА STEM ЦЕНТРОВЕ В УЧИЛИЩАТА

Обновена на: 19.04.2023 15.09.2022

През 2021 г. по Националната програма “Изграждане на училищна STEM среда“ бяха реализирани проекти за изграждане на модерни центрове за учене и „технологични“ класни стаи в над 260 училища. Финансирането от 534 млн. лв., което България защити в Националния план за възстановяване и устойчивост, ще даде мащаб и възможност на общо 2271 общински и държавни училища да създадат изцяло нови или да разширят съществуващи STEM-центрове. Ще бъдат изградени още един национален и три регионални STEM центъра, които ще извършват централизирани дейности, свързани с образование пo STEM.    

За кого е интересна тази програма, освен за самите училища? И какво изобщо е STEM център и STEM среда?

Отговорът на втория въпрос е дълъг, затова тук даваме кратко обобщение с фокус върху реалната инвестиция, а повече вижте в края на материала: да се създаде STEM среда в едно училище, наред с промяна в учебните модели, означава да се обособят и оборудват специални помещения за модерно образование, вкл. да се достави и инсталира съвременно ИТ-оборудване и за други стаи в училищата, като се осигури мрежова свързаност.

Предстоящото финансиране отваря сериозни възможности за експерти с иновативно мислене и опит в образованието, интериорни дизайнери, ИТ компании и доставчици на оборудване, които могат да подпомогнат училищните ръководства при подготовката и след това да участват (след подбор по условията на ЗОП!) в изпълнението на проектите. Строително-ремонтните компании пък ще са необходими на училищата за изпълнение на вътрешни строително-монтажни дейности, където такива се налагат, но за тях и професионалистите в строителството и енергийни експерти още по-интересна е предстоящата програма за основни ремонти и енергийна ефективност в училищата (потърсете ни за информация).

Ако се интересувате от програмата, имате подходяща експертиза и желаете да се включите в процеса по реализиране на STEM проекти, не се колебайте да се свържете с нас! Fininfo.BG ще съдейства активно за установяване на партньорства между различните заинтересовани лица.

***

Съкращението STEM (от англ. Science, Technology, Engineering, and Mathematics) в образованието обозначава изучаването на съвкупността от природни науки, технологии, инженерни науки и математика. Природните науки обединяват физика, биология, химия, астрономия, логика и статистика. Макар STEM да обозначава конкретните дисциплини, фокусът на STEM обучението е върху развиването на мисленето – математическо, логическо и инженерно. Обучението в STEM се базира на интегриран подход и методика, която поставя ученика в центъра на обучението и насърчава ученето чрез проектно-базирано обучение, чрез преживяване, творчество и експериментиране.

STEM центровете са интегрирана съвкупност от специално създадени и оборудвани учебни пространства с фокус върху изучаването и прилагането на компетентности в областта на природо-математическите науки в държавните и общинските училища в страната. Всеки училищен STEM център трябва да включва промяна в следните елементи:
 - Образователна среда (физическа среда и технологии)
 - Учебно съдържание
 - Методи на преподаване
 - Организация и управление на училищните процеси.

От инвестиционна гл.т. училищната STEM среда включва два основни компонента:
- Създаване на нова архитектурна образователна среда (физическия STEM център), която е като съвкупност от учебни пространства с подходящо разпределение, съвременно осветление и озвучаване, работни станции, обзавеждане и оборудване, свързани с учебни дейности за практическо и приложно обучение по точните, инженерните науки, информационни технологии, както и дейности за творчество, предприемачество и иновативност.
- Внедряване на съвременно технологично оборудване, което обезпечава иновативно и интерактивно обучение по STEM и е съобразено с нуждите и интересите на учениците в различните образователни етапи. Идеята е създаване на гъвкава и приобщаваща учебна среда с високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). Това включва осигуряването на технологично оборудване от последно поколение, вкл. обезпечаващо онлайн обучение (видео стени, лични устройства за учители и ученици, презентационна, видеозаписна и звукозаписна техника, микрокомпютри и др.) Когато всички класни стаи в училище са оборудвани с интерактивни дисплеи (ИД), те могат да се свързват в по-голяма унифицирана система, която ще даде възможност на всички класове да участват в проекта STEM, без да излизат физически от класната стая, а и свързването на училища в различни градове ще е възможно.

В рамките на училищната STEM среда могат да бъдат изградени следните видове STEM центрове:
- Учебни работилници / Мейкърспейс
- Изследователски лаборатории
- Класна стая за креативни дигитални създатели
- Център за млади изследователи
- Център за технологии в креативните индустрии
- Център за дигитални създатели
- Център по природни науки, изследвания и иновации

Индикативен размер на средствата за финансиране за един STEM център по предстоящата програма:
- За училища, които не са получили финансиранe по националната програма: между 50 000 лв и 600 000 лв.
 - За училища, които са били финансирани по националната програма: между 35 000 и 420 000 лв.

Индикативен размер на средствата за високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС): между 10 000 лв. и 80 000 лв.

Има много информация, подробни описания и насоки какво трябва да обхващат и как да се ситуират центровете от предходен вече натрупан опит.


Елеонора Иванова, основател на Fininfo.BG