×

Новини

ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА ЗА ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ 2021 – 2027 Г.

02.04.2020

Вече е готов първият проект на новата Програма за Иновации и конкурентоспособност 20212027 (ПИК 2021-2027) – основният финансов ресурс, който в следващия 7-годишен период ще подкрепя проекти и инициативи на българските компании.

Програмата е пряко насочена към постигането на интелигентен и устойчив растеж на българската икономика, както и осъществяването на индустриална и иновационна трансформация. Във фокуса на финансирането ще бъдат теми като: иновации, иновационен потенциал и въвеждане на нови технологии; дигитализация, кръгова икономка, в т.ч. ресурсна и енергийна ефективност, безотпадни технологии.  

Новост в сравнение със сега действащата програма е прилагането на регионален подход – предвижда се финансирането да се предоставя по-фокусирано, при отчитане на регионалните различия и съобразяване с наличния икономически потенциал в отделните райони на страната.

Най-голямата група ползватели на финансовите ресурси, както и досега, ще бъдат малките и средни предприятия (МСП).

След окончателното й завършване, програмата предстои да бъде одобрена и от Европейската комисия.

Ето какви приоритети, схеми и целеви групи на ПИК 2021-2027 се предвиждат:

Приоритет 1 „Иновации и растеж“

1.1. Засилване на капацитета за научни изследвания и иновации и на въвеждането на модерни технологии
Финансиране се предвижда за:
Създаване на регионални иновационни центрове; разработване и внедряване на иновации в предприятията; разработване и въвеждане на иновативни продукти; процеси и бизнес модели, които въвеждат безотпадни технологии; дигитални иновационни центрове; лаборатории за апробиране на технологии от Индустрия 4.0.
Получатели на помощта:
Предприятия (основно МСП), клъстери, научноизследователски организации.

1.2. Извличане на ползи от дигитализацията за гражданите, предприятията и правителствата
Финансиране се предвижда за:

Дигиталната трансформация на предприятията в контекста на Индустрия 4.0; въвеждане на цифрови решения и програми, както и системи за електронно разплащане сред МСП.
Получатели на помощта: Малки и средни предприятия.

1.3. Засилване на растежа и конкурентоспособността на МСП, включително чрез производствени инвестиции
Финансиране се предвижда за:
Внедряване на технологични продукти и услуги с висока добавена стойност с принос към икономическия растеж; интернационализация на предприятията; насърчаване на предприемаческата активност.
Получатели на помощта: Малки и средни предприятия.

Приоритет 2 „Кръгова икономика“

2.1. Насърчаване на мерките за енергийна ефективност и намаляване на емисиите парникови газове
Финансиране се предвижда за:
Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в предприятията; системи за енергиен мениджмънт; стимулиране на използването на енергия от ВЕИ за собствено потребление.
Получатели на помощта: МСП и големи предприятия.

2.2. Насърчаване на прехода към кръгова икономика
Финансиране се предвижда за:
Инвестиции в използването на алтернативни суровини, използване на рециклирани материали като суровини и повторна употреба на материали; подобряване управлението на отпадъците в предприятията, в т.ч. въвеждане на безотпадни технологии; производството на „зелени продукти“; пренасочването на производствата от продукти за еднократна към продукти за многократна употреба и модернизиране на продуктите за удължаване на живота им.
Получатели на помощта: предприятия (основно МСП от преработващата промишленост).

Приоритет 3 „Подкрепа за интегрирано териториално развитие“

3.1. Засилване на капацитета за научни изследвания и иновации и на въвеждането на модерни технологии
Финансиране се предвижда за:
Изграждане на нови или развитие на съществуващи индустриални зони в областта на трансфера на технологии; изпълнение на подхода ВОМР (Местни инициативни групи).
Получатели на помощта: юридически лица, отговарящи на определението за индустриална зона.