×

Полезно

ПРОГРАМА БЪЛГАРИЯ - ГЪРЦИЯ

Обновена на: 08.02.2023 16.05.2022

Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег VI-A Гърция - България навлиза в новия програмен период 2021-2027 г.

Нейният териториален обхват включва:
- 4 области от България – Благоевград, Хасково, Смолян и Кърджали;
- 7 области от Гърция – Еврос, Ксанти, Родопи, Драма, Кавала, Серес и Солун

Програмата ще разполага с общ бюджет от 83 953 682 евро, който ще бъде разпределен в рамките на следните три приоритетни области:
 

- Приоритет 1: По-устойчива и по-зелена гръцко-българска трансгранична територия.
Бюджет: 35 372 209 евро.
Средствата тук ще се разходват по три направления:
- Адаптиране към климатичните промени и предотвратяване на риска от бедствия: включва финансиране за дейности по предотвратяване на риска, наблюдение, планиране и въвеждане на системи за ранно предупреждение, устойчиво на климата ландшафтно планиране и екомерки за намаляване на риска от бедствия. Бенефициенти по това направление ще бъдат министерствата на околната среда и на вътрешните работи и асоциирани организации, Националният институт по метеорология и хидрология, басейнови дирекции, децентрализирани администрации, регионални и областни администрации;
- Насърчаване на прехода към кръгова икономика (модел на работа, при който се ограничават отпадаците и се пестят ресурси): предвижда помощ за съвместни планове за насърчаване и прилагане на кръговата икономика и ресурсната ефективност; създаване и поддръжка на трансгранични и междусекторни мрежи и пазари на вторични/използвани материали и продукти; прилагане на модели за кръгова трансформация. Бенефициенти тук ще бъдат малки и средни предприятия (МСП), които ще получават средствата през специално създадения за целта Фонд за малки проекти;
- Опазване на природата и биоразнообразието и намаляване на замърсяването: ще подкрепя развитието на зелена инфраструктура и внедряване на системи за мониторинг и контрол на замърсяването на въздуха. В това направление допустими бенефициенти са местни, регионални и национални публични власти, включително управителните органи на НАТУРА 2000 или други защитени зони; европейски групи за териториално сътрудничество и НПО; изследователски и висши учебни организации, специализирани в консервацията и биоразнообразието.

- Приоритет 2: По-достъпна гръцко-българска трансгранична територия.
Бюджет: 31 081 473 евро.
Целта на приоритета е да се подобри мобилността и безопасността на пътуването в трансграничната зона чрез модернизиране на пътната и жп инфраструктурата. Дейностите тук ще се изпълняват по четири стратегически проекта с предварително определени бенефициенти, във връзка с което не се предвижда да има отворени покани за кандидатстване. Стратегическите проекти са: Доизграждане на главна пътна комуникация (околовръстен път) на гр. Смолян, Реконструкция на останалите участъци от пътната ос Ксанти – Ехинос, Изготвяне на технически проект за модернизация на железопътната линия Радомир – Кулата и Инсталиране на интелигентна динамична система за откриване на инциденти и мониторинг в реално време на железопътната мрежа.
Бенефициенти: Агенция пътна инфраструктура/Egnatia Odos SA и Национална компания Железопътна инфраструктура/ERGOSE.

- Приоритет 3: По-инклузивна гръцко-българска трансгранична територия.
Бюджет: 17 500 000 евро.
Приоритетът е съставен от две направления:
- Подобряване на достъпа до услуги в образованието, обучението и ученето през целия живот: тук ще се финансира обучението на работещи, самостоятелно заети, безработни лица и бъдещи предприемачи; информационният и техническият обмен на образователни и обучителни практики; подкрепа за самостоятелна заетост; подсилване на дигиталните компетенции.
- Повишаване ролята на културата и туризма в икономическото развитие, социалното приобщаване и социалните иновации: подкрепя се развитието на трансгранична мрежа за туристически дестинации и атракции, включително създаване на тематични мрежи и маршрути; адаптиране на туристическия сектор към изменението на климата; дигитализация на туристическите ресурси и процеси; надграждане на човешките ресурси и предприемаческите умения в туризма и др.
Бенефициенти и по двете направления в приоритета могат да са всички организации, които имат възможността да допринесат за дейностите изброени по-горе (напр. местни, регионални и национални публични власти, агенции за регионално развитие, европейски групи за териториално сътрудничество, МСП и социални предприятия, НПО, организации за образование и обучение и др.).
 

Следете ни за повече информация по темата!


Пламенка Върбанова, ФИНИНФО.БГ ЕООД