×

Полезно

ПРОГРАМА БЪЛГАРИЯ – СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ

25.02.2022

Програмата Interreg IPA България – Северна Македония 2021 - 2027 ще продължи политиката на ЕС за подкрепа на трансграничното сътрудничество между двете държави и през новия програмен период. В нея ще се запазят някои от основните практики от предходната програма, но същевременно ще бъдат въведени и нови елементи, основният от които е, че за първи път ще бъде осигурено директно финансиране за бизнеса.

Както и досега, ще бъдат подпомагани единствено проекти, които се реализират в рамките на граничния регион и в партньорство между организации от България и Северна Македония.

Териториалният обхват на програмата включва областите Благоевград и Кюстендил от българска страна и районите Североизточен, Източен и Югоизточен от македонска.  Предвижда се отпускане на безвъзмездно финансиране за инициативи на микро-, малки и средни предприятия (МСП), неправителствени организации, общини, държавни органи и учебни заведения, като всички кандидати следва да имат седалище в обхвата на програмата.

Interreg IPA България – Северна Македония ще бъде насочена към подпомагане на социално-икономическото развитие в трансграничната зона и осигуряване на съвместен растеж. За изпълнението на тези цели е предвиден общ бюджет от 31 152 400 евро, който ще бъде разпределен в рамките на следните приоритети:
 

ПРИОРИТЕТ 1: По-зелен граничен регион, с бюджет 5 245 253 евро.

В това направление ще се финансират проекти за опазване на природата и биологичното разнообразие.

Допустими инициативи ще бъдат:
- развитие на зелени зони в градски и крайградски райони (в т.ч. паркове, градини, гори, зелени брегове и др.); 
- развитие на зелени площи (тераси, покриви, настилки, паркинги и т.н.);
- развитие на зелени площи за управление на водите;
- подкрепа за съвместни стратегии и планове за действие.

Допустими кандидати за финансиране ще бъдат общинските администрации.
 

ПРИОРИТЕТ 2: По-свързан граничен регион, с бюджет 10 330 946 евро.

Стедствата тук ще се разходват за предварително определен стратегически проект, който ще бъде изпълнен от държавни органи и представители на местната власт – изграждане на граничен контролно-пропускателен пункт „Клепало“ (свързва общините Струмяни от българска страна и Берово от македонска). Във връзка с това ще бъде отправена покана за кандидатстване към конкретни бенефициенти: Областната администрация Благоевград и Митническото управление Република Северна Македония.

ПРИОРИТЕТ 3: Интегрирано развитие на граничния регион, с бюджет 15 576 200 евро.

В рамките на този приоритет ще се финансират проекти с цел насърчаване на социално-икономическото развитие, опазване на природното и културното наследство и засилване на сигурността в региона.  Тук има две основни направления:

Цел 1 – Повишаване на конкурентоспособността на местната икономика и подобряване на бизнес средата, по която ще се подпомагат следните дейности:
- увеличаване на производствения капацитет на МСП чрез технологична модернизация;
- повишаване на знанията и развитие на практиките на предприятията в сферата на зеления преход и дигитализацията;
- съвместна разработка на продукти и услуги и излаз на нови пазари.

Цел 2 – Разработване на атрактивни целогодишни туристически продукти чрез съвместни интелигентни решения с гарантиран достъп и участие на всички. Тази цел включва инвестиции в подкрепа на:
- диверсификация на туристически продукти и услуги;
- разработване на съвместни системи за алтернативна мобилност;
- създаване на съвместна мрежа от локации за прилагане на концепции от типа „зелено училище“, „на село“ и т.н.

По този приоритет ще могат да кандидатстват широк кръг от организации, включително фирми, общини, училища, университети, неправителствени организации и др., като фокусът ще бъде върху малките и средни предприятия. За целта ще бъдат обявявани публични покани за подаване на проектни предложения с определен краен срок за кандидатстване.

Понастоящем Interreg IPA България – Северна Македония 2021 – 2027 е на финален етап и предстои да бъде одобрена от Европейската комисия. Очаква се първите покани да бъдат отворени за кандидатстване в края на 2022 г.

Следете ни за актуална информация по темата!


Пламенка Върбанова, ФИНИНФО.БГ ЕООД