×

Полезно

ПРОГРАМА БЪЛГАРИЯ - СЪРБИЯ

08.04.2022

Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ ИПП България – Сърбия навлиза в новия програмен период 2021-2027 г. В него ще бъдат запазени част от досегашните политики и практики, но ще бъдат въведени и нови елементи, включително директно финансиране за бизнеса.

Териториалният обхват на програмата включва:
- 6 области от България – Видин, Монтана, Враца, София-област, Перник и Кюстендил;
- 7 окръга от Сърбия - Бор, Зайчар, Нишава, Топлица, Пирот, Ябланица и Пчиня

При изработването на програмата са идентифицирани голям брой проблеми, пред които са изправени областите от трансграничния регион, включително високи нива на социално неравенство, липса на атрактивни възможности за заетост, ниска дигитална квалификация, несъответствие между образованието и потребностите на пазара на труда, липса на технологична модернизация в предприятията, несправяне с предпазването на околната среда, неоползотворяване на туристическия потенциал на региона и др.

За преодоляване на тези проблеми програмата ще разполага с общ бюджет от 38 116 398 евро, който ще бъде разпределен в рамките на следните три приоритетни области:

* Приоритет 1: Конкурентоспособен граничен регион.
Бюджет: 6 479 788 евро.
Специфична цел: Засилване на устойчивия растеж и конкурентоспособността на предприятията и създаване на нови работни места.
Бенефициенти: единствено малки и средни предприятия (МСП).

По приоритет 1 ще се предоставя пряка финансова подкрепа за бизнеса за дейности като:
 - Съвместно разработване и внедряване на технологични решения за преодоляване на регионални социално-икономически предизвикателства;
 - Инвестиции за намаляване на разходите за производство и предоставяне на услуги и всякакви други инвестиции, водещи до повишаване на конкурентоспособността на предприятията;
 - Инвестиции, насочени към управление на качеството на продуктите и услугите;
 - Действия за излизане на нови пазари или пазарни сегменти;
 - Маркетингови и рекламни дейности, участие в международни панаири, изложения и др.

* Приоритет 2: Интегрирано развитие на граничния регион.
Бюджет: 23 251 002 евро.
Специфична цел: Насърчаване на интегрираното и приобщаващо социално, икономическо и екологично местно развитие, културата, природното наследство, устойчивия туризъм и сигурността в райони, различни от градските.
Бенефициенти: широк кръг от организации, сред които НПО, академични и образователни институции, органи на местната власт, социални институции и др. Допустимо е учатието и на МСП и големи компании, но те няма да могат да получат директна финансова помощ.

По Приоритет 2 е разработена Интегрирана териториална стратегия, която е в основата на мерките за преодоляване на идентифицираните предизвикателства. Тя съдържа една стратегическа цел - "Засилване на растежа във всичките му аспекти", която се състои от две специфични цели:
1. Разширяване и подобряване на предоставянето на услуги;
2. Повишаване на регионалната конкурентоспособност, включително в областта на туризма.

Най-малко 40% от бюджета по приоритета ще се заделят за проекти с акцент върху устойчивия туризъм и културата.

Ще бъдат финансирани дейности като:
 - Разширяване на достъпността и подобряване на качеството на услугите от общ интерес в подкрепа на социалния и икономическия растеж;
 - Разработване и предоставяне на рамкова подкрепа за местните предприятия за растеж, разширяване и постигане на по-добри резултати;
 - Рационализиране на използването на туристическите ресурси на трансграничния регион

По Приоритет 2 ще се предоставя непряка помощ за местния бизнес, включително консултации, обучения и обмен на опит.

* Приоритет 3: По-устойчив граничен район.
Бюджет: 8 385 608 евро.
Специфична цел: Насърчаване на адаптирането към изменението на климата, предотвратяването на риска от бедствия и устойчивостта, като се вземат предвид екосистемни подходи.
Бенефициенти: Министерства на вътрешните работи на България и на Сърбия, Национална асоциация на доброволците в Република България, както и други компетентни държавни органи в тази област.

Инвестициите по този Приоритет ще са изцяло за изпълнението на предефиниран стратегически проект, свързан с подготовката на населението за реакция при бедствия и повишаване на капацитета на професионалистите за реагиране в извънредни ситуации. По него няма да има отворени покани за кандидатстване.

Предстои програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ ИПП България-Сърбия 2021 - 2027 да бъде одобрена от Европейската комисия, като се очаква първите покани да бъдат отворени за кандидатстване в края на 2022 или началото на 2023 г.
 

Следете ни за повече информация по темата!
 

Пламенка Върбанова, ФИНИНФО.БГ ЕООД