×

Полезно

ПРОГРАМА БЪЛГАРИЯ - ТУРЦИЯ

18.03.2022

Програмата Interreg IPA България – Турция 2021 - 2027 ще продължи политиката на ЕС за подкрепа на трансграничното сътрудничество между двете държави и през новия програмен период. В нея ще се запазят някои от основните практики от предходната програма, но заедно с това ще бъдат въведени и нови елементи. Основният от тях е, че за първи път ще бъде осигурено директно финансиране за бизнеса.

Както и досега, ще бъдат подпомагани единствено проекти, които се реализират в рамките на граничния регион и в партньорство между организации от България и Турция.

Териториалният обхват на програмата включва областите Бургас, Ямбол и Хасково от българска страна и провинциите Одрин и Къркларели от турска. Предвижда се отпускане на безвъзмездно финансиране за инициативи на микро-, малки и средни предприятия (МСП), неправителствени организации, общини, държавни органи, учебни заведения и научни организации. Средствата могат да бъдат използвани за материални и нематериални инвестиции. Всички кандидати следва да имат седалище в областите/провинциите, които са в обхвата на програмата.

Interreg IPA България – Турция ще бъде насочена към подпомагане на социално-икономическата ситуация в трансграничната зона и осигуряване на съвместен растеж. За изпълнението на тези цели е предвиден общ бюджет от 34 415 253 евро, който ще бъде разпределен в рамките на следните приоритети:

ПРИОРИТЕТ 1: Щадящ околната среда трансграничен регион, с бюджет 7 608 662 евро.
По този приоритет ще се финансират проекти за опазване на природата и въвеждане на екологични практики в икономическите дейности. Ще има две основни поднаправления (специфични цели):

Цел 1 – Насърчаване на енергийната ефективност и намаляване на емисиите на парникови газове, по която ще се подкрепят следните дейности:
- инвестиции за намаляване на емисиите на парникови газове и потреблението на енергия през целия жизнен цикъл на промишлеността, включително чрез замяна на оборудване;
- инвестиции за енергийна ефективност на сграден фонд;
- прилагане на дигитални решения за събиране и анализиране на данни за емисиите на парникови газове и потреблението на енергия;
- внедряване на енергийни системи за информация и управление в реално време;
- провеждане на одити на енергийна ефективност;
- разработване на нови и осигуряване на достъп до съществуващи технологични решения за енергийна ефективност и намаляване на емисиите;
- обмен на добри практики и информация в областта на енергийната ефективност и намаляването на емисиите между предприятия от двете страни на границата;
- съвместни обучения и предоставяне консултантски услуги.

Цел 2 – Насърчаване на прехода към кръгова и основаваща се на ефективно използване на ресурсите икономика. Тази цел включва подпомагане за инвестиции в:
- разработване на по-дълготрайни и подходящи за повторна употреба, поправка и рециклиране продукти;
- разработване на нови бизнес модели, основани на наемане и споделяне на стоки и услуги;
- разработване на кръгови бизнес модели, решения и продукти на биологична основа;
- подкрепящи мерки за споделяне на знания, методология на проектиране, съвместно ползване на лаборатории и научни центрове, групиране в клъстери и др.;
- разработване на регионални практики за сертифициране, които възнаграждават продукти въз основа на различни показатели за устойчивост, влияние върху околната среда и потенциал за кръгово потребление.

Този приоритет ще бъде предназначен изцяло за бизнеса, като допустими кандидати за финансиране и по двете специфични цели ще бъдат съществуващи и нови микро-, малки и средни предприятия, включително организирани като кооперации и социални предприятия. За целта ще бъдат обявявани публични покани за подаване на проектни предложения с определен краен срок за кандидатстване.

ПРИОРИТЕТ 2: Интегрирано развитие на трансграничния регион, с бюджет 24 816 288 евро.
Това направление ще насърчава местното социално, икономическо и екологично развитие, културата, опазването на природното наследство, устойчивия туризъм и сигурността в трансграничния регион.

Допустими инициативи в рамките на приоритета ще бъдат:
- съвместни действия за насърчаване на предприемачеството, цифровизацията и технологичната модернизация, прилагане на иновативни бизнес модели, участие в регионални вериги за създаване на стойност и интернационализация и др.;
- повишаване на квалификацията и изграждане на нови знания и умения на местните служители и незаетите лица; подобряване на условията за дистанционна работа; въвеждане на нови практики за управление на човешките ресурси с цел приобщаване на по-младите поколения;
- разработване на нови и подобряване на съществуващи туристически продукти с цел увеличаване на броя на посетителите и нощувките и преодоляване на сезонния характер на сектора;
- съвместни действия за намаляване на замърсяването и въглеродния отпечатък и осигуряване на чист въздух, вода и храна, както и за адаптиране към изменението на климата;

По този приоритет ще могат да кандидатстват широк кръг от субекти, включително неправителствени организации, общини, училища, университети, и др. Представители на бизнеса също ще могат да участват, но само като партньори и без да получават директна финансова подкрепа.

ПРИОРИТЕТ 3: По-сигурен трансграничен регион, с бюджет от 1 990 303 евро.
Средствата тук ще се разходват за предварително определен стратегически проект, който ще бъде насочен към увеличаване на способностите на местните органи за вътрешна сигурност на двете държави за налагане на ефективен граничен контрол. Във връзка с това не се очаква да има отворени покани за кандидатстване в рамките на този приоритет.

На 23.11.2022 г. програмата получи одобрение от Европейската комисия. През първото тримесечие на 2023 г. ще се проведе информационна кампания за представяне на условията за кандидатстване по отделните приоритети.

Следете ни за актуална информация по темата!
 

Пламенка Върбанова, ФИНИНФО.БГ ЕООД