Новини

ПРОГРАМА LIFE 2021-2024 – В ПОДКРЕПА НА ПРОЕКТИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ПРИРОДАТА И КЛИМАТА

15.05.2023

Стартира приемът на проекти за 2023 г. по 13 покани на Програма LIFE за кръгова икономика, смекчаване на последиците и адаптиране към климатичните промени.

Европейската изпълнителна агенция по климат, инфраструктура и околна среда (CINEA) е органът, който подкрепя зеленото бъдеще на Европа, а програма LIFE е един от инструментите, с които агенцията изпълнява своята мисия.

LIFE е многомащабна програма, която финансира действия в областта на околната среда и климата по следните направления:

 • Природа и биоразнообразие,
 • Кръгова икономика и качество на живот,
 • Смекчаване на изменението на климата и адаптиране,
 • Преход към чиста енергия.

На 18.04.2023 г. програмата публикува първите покани за проекти за намаляване замърсяването на околната среда, опазване на различни животински и растителни местообитания, разработването на планове и стратегии за смекчаване на последствията или адаптиране към климатичните промени, мерки за кръгова икономика, спомагане за приемането на законодателни инициативи, които да премахнат пречките и улеснят различни аспекти от опазването на околната среда, намаляване на емисиите на парникови газове и др., групирани както следва:

 • Проекти за стандартни действия (SAP) за кръгова икономика и подпрограми за качество на живот и природа и биоразнообразие.
 • Подпрограма за смекчаване на последиците от изменението на климата и приспособяване към проектите за стандартни действия (SAP). Стандартни действия (SAP) са проекти, свързани със специфичните цели на Програмата LIFE.
 • Стратегически интегрирани проекти (SIP). Тези проекти прилагат стратегии или планове за действие в областта на околната среда или климата, в регионален, мултирегионален, национален или транснационален мащаб. Те се изпълняват с участие на заинтересованите страни и с допълваща подкрепа от друг източник на финансиране: от Съюза, национален или частен.
 • Проекти за справяне с ad hoc законодателни и политически приоритети (PLP).

Повече информация за обявените покани абонатите на платформата могат да намерят тук.
 

На 11 май стартираха нови покани за проекти, свързани с прехода към чиста енергия (подпрограма LIFE Clean Energy Transition). Тази подпрограма предоставя подкрепа в пет направления:

 • Изграждане на национална, регионална и местна политическа рамка, подкрепяща прехода към чиста енергия;
 • Ускоряване на внедряването на технологии, дигитализация, нови услуги и бизнес модели и подобряване на свързаните с тях професионални умения;
 • Привличане на частно финансиране за устойчива енергия;
 • Подпомагане развитието на местни и регионални инвестиционни проекти;
 • Включване и овластяване на гражданите в прехода към чиста енергия