×

Новини

ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА“ С БЮДЖЕТ ЗА ПЕРИОДА 2021-2027

15.03.2021

Към края си е подготовката на новата програма „Околна среда“, която ще действа за периода 2021 – 2027 г., с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Програмата има четири основни стълба:
- Управление на водите;
- Кръгова и ресурсно ефективна икономика;
- Биоразнообразие, “зелена” инфраструктура в градската среда, намаляване на замърсяването;
- Адаптиране към изменението на климата; предотвратяване и управление на риска.

КАКВО се финансира:
Очаква се да се финансират дейности в пет направления (приоритети), като част от инвестициите ще са за:

Сектор „Води“:          
-мерки за събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води; за намаляване на загубите на вода по водопреносната мрежа;
-разработване на стратегически, програмни и планови документи в сектор „Води“ и за отрасъл „ВиК“, вкл. регионални планове за бъдещо финансиране за новоконсолидирани райони: Благоевград, Кюстендил, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Разград;

Сектор „Отпадъци“:
-мерки за развитие и надграждане на инфраструктурата, свързана с управлението на битовите отпадъци на регионално ниво, включително разделно събиране и рециклиране;
-мерки за предотвратяване образуването на битови отпадъци;
-мерки за изграждане на центрове за подготовка за повторна употреба и поправка; за оптимизиране на процеса на управление на битовите отпадъци;
-мерки за повишаване на осведомеността на населението относно практиките и поведението във връзка с устойчивото потребление, кръговата икономика, и т.н.

„Биологично разнообразие“:
-мерки, свързани с развитие на мрежата Натура 2000;
-мерки за подобряване природозащитното състояние на природни местообитания и видове;
-мерки за опазване и възстановяване на екосистемите и присъщото им биологичното разнообразие извън Натура 2000.

„Риск и изменение на климата“:
-мерки за превенция и управление на риска от наводнения и засушаване;
-мерки за превенция и защита при процеси, свързани с движение на земни маси – свлачища, срутища, ерозии, абразии и пр.;
-повишаване на готовността в случай на наводнения, пожари и земетресения; системи за предупреждение, наблюдение, докладване и други.

Сектор „Въздух“:
-мерки за намаляване на замърсяването на въздуха от битовото  отопление, от транспорта;
-мерки за справяне с вторичното разпрашаване – зелена инфраструктура в градските зони, вкл. създаване и разширяване на „зелени пояси и зони“;
-разработване на стратегически/ програмни/ планови/ и др. документи

Средствата по новата програма ще бъдат разпределени, както следва:

Приоритет 1 „Води“ – 550 000 000 евро

Приоритет 2 „Отпадъци“ – 195 000 000 евро

Приоритет 3 „Биологично разнообразие“ – 97 000 000

Приоритет 4 „Риск и изменение на климата“ – 230 000 000 евро

Приоритет 5 „Въздух“ – 442 000 000 евро.

Изпълнението на проектите по новата програма ще продължи до 31.12.2029 г.

По програмата ще се финансират само проекти на общини, Министерство на околната среда и водите и свързаните агенции (преки бенефициенти). Фирми и др. организации, осъществяващи стопанска дейност, ще могат да кандидатстват като подизпълнители по поръчките, обявени от съответните бенефициенти по реда на ЗОП.

Финансирането на програмата е от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Кохезионния фонд (КФ) и държавния бюджет на Република България.

В момента програмата се намира в етап обществено обсъждане. След одобрението ѝ от Европейската комисия ще започне обявяване на конкретни схеми за финансиране на проекти и отварянето им за кандидатстване от страна на преките бенефициенти. Не се очаква готовност за изпълнение на проекти преди 2022 г.