×

Полезно

ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

Обновена на: 04.08.2022 16.11.2021

Новата програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 (ПРЧР), както и предходните програми, инвестира в човешкия капитал. Нейният принос е както да изгражда професионалния капацитет на отделните личности, така и да подпомага бизнеса в стремежа му да получи и да задържи необходимите кадри – мотивирани, гъвкави, с адекватни за сектора и настоящия момент знания и умения.

Новата програма ще инвестира средства, с които планира да достигне до близо 850 000 души в България, като осигури разнообразни ресурси за подкрепа на различни групи хора. Заетите лица ще получат повече възможности за придобиване и разширяване на уменията. Уязвимите групи ще имат достъп до адекватна за потребностите им подкрепа. Стартиращите предприемачи, включително социалните предприятия, ще придобият по-добри шансове за включване в националната икономика.

С бюджет от 1 967 512 066 евро, ПРЧР ще се осъществява реално в периода 2022 - 2029 г. Подкрепата за бенефициентите е тематично организирана основно в 4 приоритета:

Приоритет 1 „Насърчаване на заетостта и развитието на умения“ (бюджет 811 351 795 евро)

Мерките в първия приоритет са насочени към безработни и заети лица по начин, който повишава уменията им да се включат в пазара на труда. За тях ще бъде осигурена подкрепа, за да намерят работа, да придобият или да повишат квалификацията си. В концепцията на програмата за разширяване на възможностите за работа е включена и подкрепа за развитие на самостоятелна заетост – включително за развитието на социални предприятия.

Във фокуса на този приоритет е също и балансът между професионалния и личния живот; ще бъде отделено специално внимание на жените, които са едновременно в трудова заетост и отглеждат деца или зависим член на семейството. Включени са и мерки, които осигуряват здравословна и безопасна работна среда, съобразена с многообразието на поколенията, които работят заедно. Ще се изпълняват дейности, които намаляват разминаването в компетенциите на възрастовите групи особено по отношение на работата с информационни технологии и прилагането на научни новости.

За този приоритет е отделен най-голям дял от средствата на програмата. Очаква се мерките тук в най-голяма степен да привлекат вниманието на българския бизнес.

Приоритет 2 „Социално включване и равни възможности“ (бюджет 700 204 796 евро)

Инвестициите ще бъдат насочени към посреднически услуги за намиране на работа, включване в обучение и заетост, достъп до социални услуги, като целта е да се осигури  интеграция на пазара на труда на хората от уязвимите групи, включително на хората с увреждания. Ще продължи фокусът върху инвестициите в политиките за децата и тяхното благосъстояние.

Мерките в подкрепа на маргинализираните общности като ромите ще се реализират чрез териториални подходи, за да може средствата да се насочат целево към регионите и общините, където са най-необходими. Приоритетът акцентира също върху подобрен достъп до здравни услуги и промоция на здравето.

Приоритет 3 „Насърчаване на младежката заетост“ (бюджет 375 867 503 евро)

По този приоритет са предвидени мерки за включване на безработни младежи в стажове, обучение на работното място и субсидирана заетост. Младежите ще имат достъп до разнообразни обучения, които целят да подобрят представянето им на пазара на труда. Фокус в този приоритет ще бъде и изпълнението на мерки за младите безработни, които не са обхванати от образователната и обучителната система.

Приоритет 4 „Социални иновации“ (бюджет 10 225 996 евро)

Инвестициите в този приоритет ще допринесат за въвеждането на социални иновации, добри практики и партньорски подходи като важен инструмент за справяне със социалните предизвикателства.

Приоритет 5 „Техническа помощ“ (бюджет 69 861 976 евро)

По този приоритет се подпомагат всички действия на Управляващия орган за ефективното изпълнение на заложените цели в програмата.
 

Няколко ключови елемента на програмата, които засягат бизнеса

Новата ПРЧР трябва да отговори на предизвикателства, пред които се изправят работодателите и работещите в периода на възстановяване от пандемията COVID-19. В същия период бизнесът е изправен и пред предизвикателствата на зеления преход, който изисква целенасочени мерки  за квалификацията и преквалификацията на работната сила и придобиването на зелени умения, особено от работещите в засегнатите сектори - енергетика, въгледобив и др.

В България, както и в цяла Европа, се наблюдава спад в активността на младежите на пазара на труда, особено след корона кризата. Затова програмата предвижда специални мерки, от които полза ще имат както самите младежи, така и работодателите - обучения, стажуване и др. , за които са определени 747 млн. лв., като се очаква да бъдат обхванати 96 000 младежи до 29 г. 

В отговор на пандемичната криза ПРЧР предвижда по-мащабна подкрепа за самонаетите на пазара на труда и за предприемачите, които ще имат достъп до 90 млн. лв. за придобиване на умения и развитие на социалната икономика. 

ПРЧР ще даде възможности за отговор на новите предизвикателства, произтичащи от глобализацията, цифровата революция, променящите се модели на работа в новата  социална и демографска ситуация. Работодателите са изправени пред ново разбиране за качествени работни места и адаптирана към промените работна среда, в която заедно се трудят няколко поколения. Според направените анализи бизнесът не е подготвен за процеса на застаряване на работната ръка, включително как да се възползва от потенциала на възрастните, като им предложи условия за активно стареене.

Програмата е отворена към работодателите, които ще бъдат пряко ангажирани с дизайна и организирането на обучения за придобиване на умения, отговарящи на фирмените потребности.

Анализите показват, че нивото на обучения в българските малки и средни предприятия (МСП)  е далеч по-ниско в сравнение със средното за ЕС. Една от мерките, които програмата ще предложи, е подкрепа за придобиване и подобряване на дигиталните умения в МСП, киберсигурността и в други области, които възникват заради новите форми на трудова заетост.

ПРЧР отчита факта, че българската икономика се отличава с относително технологично изоставане спрямо останалите европейски страни, затова предвижда мерки, които подготвят бизнеса за очакваните промени в характера на работните места - процес, който ще окаже влияние върху потребностите от умения на работната сила.

Новата ПРЧР ще стимулира работодателите да разкриват работни места на първичния пазар и в същото време ще предоставя субсидии, чрез които уязвими групи да се включат в пазара на труда, вкл. чрез финансиране на менторство и наставничество.
 

Лора Саркисян, консултант по управление и оценка на проекти