×

Полезно

ПРОГРАМА РУМЪНИЯ - БЪЛГАРИЯ

Обновена на: 09.02.2023 28.01.2022

Interreg VI-A Румъния – България (Interreg VI-A RO – BG) 2021-2027 е програмата наследник на предходната (Interreg V-A RO – BG). Новата програма запазва много от политиките и практиките на предишната, но има и нови елементи, най-важният от които е, че за първи път малки и средни предприятия от допустимата географска територия ще имат пряк достъп до финансиране, което не беше възможно досега.

Припомняме, че програмата ще финансира проекти, които се реализират само на територията на граничния регион, и то задължително в партньорство между организации от двете страни на границата.

От българска страна това са областите: Видин, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново, Русе, Силистра и Добрич.

От румънска страна са окръзите: Мехединц, Долж, Олт, Телеорман, Гюргево, Кълъраш, Констанца.

Interreg VI-A RO – BG предвижда безвъзмездно финансиране за инициативи на държавни агенции, общини, нестопански сектор (вкл. бизнес асоциации), училища и университети, а вече и на бизнеса. Всички кандидати трябва да имат седалище в територията на програмата. Тя осигурява инвестиции (материали или нематериални), които подобряват социално-икономическото положение в трансграничната зона и осигуряват съвместен растеж.

Програмата ще приема проекти по четири основни приоритетни теми, като по част от тях ще се обявяват публични покани за подаване на проекти, както и досега, но по други ще се финансират само стратегически проекти. Ето кои са приоритетите, кой и за какво може да кандидатства по тях:
 

ПРИОРИТЕТ 1: Добре свързан регион
По този приоритет ще се финансират инициативи за насърчаване на граничната свързаност и за подобряване на безопасността и условията за навигация по река Дунав и Черно море.

Допустими са мерките за:
 - модернизиране и разширяване на железопътната и пътната инфраструктура (в т.ч. граничната свързаност чрез изграждане на нови мостове над реката);
 - подобряване на достъпа до пристанища и фериботи, развитие на интермодални връзки;
 - дигитализация на портовете и провеждане на съпътстващи проучвания.

Кандидати за финансиране тук са общини и държавни органи.

Предвид по-големия мащаб на проектите, специфичната насоченост и ограничения брой подходящи кандидати при избора на проекти ще се използва т. нар. стратегически подход чрез инвестиране в определени проекти.
 

ПРИОРИТЕТ 2: По-зелен регион

По този приоритет програмата ще финансира проекти за смекчаване на последиците от измененията на климата, намаляване на замърсяването, опазване на биологичното разнообразие и предотвратяване и управление на риска от природни бедствия (наводнения, пожари, суши, земетресения, свлачища).

Проектите могат да бъдат за:
 - създаване на оперативни центрове;
 - разработване на планове за действие, методологии, политики, учебни програми и образователни дейности;
 - действия за повторно залесяване и създаване на семенни банки;
 - изграждане на структури срещу наводнения;
 - разработване на системи за мониторинг на замърсяването;
 - изграждане на зелени площи и инфраструктура;
 - участие на гражданите в опазването на биоразнообразието и др.

Тук ще могат да кандидатстват по-широк кръг организации, сред които отново общини и държавни органи, но също така и училища, университети, неправителствени организации, вкл. бизнес асоциации. Непреки бенефициенти (не кандидатстват директно, а само ползват резултатите от проектите) може да са и фирмите от трансграничния регион.

По този приоритет ще бъдат обявявани публични покани за подаване на проектни предложения с определен краен срок за кандидатстване, като само по мярката за управление на риска и превенция на природни бедствия ще се финансират стратегически проекти.
 

ПРИОРИТЕТ 3: Образован регион

По този приоритет програмата осигурява инвестиции в:
 - инфраструктура и образователни съоръжения (класни стаи, лаборатории, библиотеки, работилници, общежития);
 - оборудване и инструменти (с фокус върху дигитализацията);
 - схеми и програми за обучение, трансгранични стажове и учебен обмен;
 - партньорства между образователни институции;
 - инициативи в подкрепа на образованието и обучението за възрастни.

По обявените публични покани за този приоритет ще могат да кандидатстват общини и държавни органи, училища, университети, неправителствени организации, вкл. бизнес асоциации. Непреки бенефициенти може да са и фирмите от региона.
 

ПРИОРИТЕТ 4: Интегриран регион

Този приоритет поставя специален фокус върху разработването на велосипедния маршрут EuroVelo 6[1], който се разглежда от програмата като проект със значителен потенциал за привличане на нови посетители в цялата трансгранична област.

Някои от дейностите, които могат да бъдат подкрепени, са:
 - развитие на велосипедна инфраструктура, включително мерки за безопасност, сигнализация и пунктове за първа помощ и обслужване, като предимство ще се дава на проекти, осигуряващи връзка с туристически атракции;  
 - осигуряване на пътна безопасност за участъците на маршрута чрез системи за сигнализация на трафика, тунели, байпаси, мостове, надлези и алеи;
 - осигуряване на достъп до и от други видове транспорт (в т.ч. обществен);
 - развитие на услуги в районите на маршрута, включително настаняване, храна, напитки и зони за почивка;
 - разработване на електронни приложения, свързани с колоезденето.

Допустими са инвестиции и в други дейности в областта на туризма и свързаните с него сектори и индустрии, включително за:
 - реконструкция и модернизация на производствени линии, доставка на оборудване, внедряванена дигитални технологии;
 - възстановяване на обекти с туристически потенциал, вкл. инфраструктурни дейности;
 - създаване на нови и развитие на съществуващи продукти и услуги от историческото, природното и културното наследство (с приоритет върху традиционни и местни продукти), вкл., чрез изграждане на физически или он-лайн магазини за местни продукти;
 - промоционални и маркетингови дейности, кампании и др.;
 - обучение на персонал и др.

Точния обхват на дейностите, за които ще се предоставя финансиране, ще се определи с изготвянето на т.н. Териториана стратегия за развитие на трансграничния регион.
Предвижда се публичните покани за кандидатстване в рамките на този приоритет да бъдат предимно насочени към микро-, малки и средни предприятия, в т.ч. семеен бизнес. Както и при останалите приоритети, проектите тук ще трябва да имат ясен и видим трансграничен аспект.

Общият бюджет за целия период на действие на програмата е 207.45 млн. евро.

Кога да очакваме първите покани?
Interreg VI-A RO – BG беше одобрена от Европейската комисия на 30 ноември 2022 г. По информация от управляващия орган на програмата първите покани за проектни предложения можем да очакваме през 2023 г.
 

Консултантите на Fininfo.BG имат експертен опит по подготовка и управление на проекти по предходните трансгранични програми между България и Румъния. Можем да помогнем с консултиране, както и за намиране на партньори. При интерес ни пишете на: info@fininfo.bg.

Предстоят още новини, свързани с програмата, следете ни!

[1] EuroVelo 6 е Европейски велосипеден маршрут, който свързва Атлантическия океан и Черно море, като преминава през 10 държави. В българската си част маршрутът се придвижва от Видин по поречието на Дунав до Силистра.

 

Елеонора Иванова, ФИНИНФО.БГ ЕООД