×

Полезно

ПРОГРАМА „ТРАНСПОРТНА СВЪРЗАНОСТ“ 2021-2027

06.10.2022

Развитие на интермодалните връзки, внедряване на интелигентни транспортни системи за управление на трафика и повишаване на безопасността, както и изграждане на ключови пътни и жп отсечки у нас. Това са част от приоритетите в новата Програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027 г. (ПТС 2021-2027), която вече е одобрена от Европейската комисия.

Инвестициите по програмата ще се концентрират основно върху: завършването на приоритетните железопътни и пътни направления; насърчаване на мултимодалния транспорт чрез подобряване на връзките между отделните видове транспорт; внедряване и последващо развитие на интелигентни транспортни системи; намаляване на вредните емисии.

Бюджетът на Програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027 г. е 1.9 млрд. евро като близо 1.62 млрд. евро от тях са осигурени от ЕС. Средствата по програмата са разделени между 5 основни приоритета.

Приоритет 1: Развитие на железопътната инфраструктура по „основната“ и „широкообхватната“ Трансевропейска транспортна мрежа (710.9 млн. евро)
Допустими мерки:
* Изграждане, модернизация, рехабилитация, електрификация и внедряване на сигнализация и телекомуникации на железопътни участъци;
* Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти за развитие на железопътната инфраструктура по Трансевропейската транспортна мрежа.

Планирано е в рамките на този приоритет да бъдат финансирани инвестиционни проекти на ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура“ за:
• завършване на модернизацията на жп отсечката Елин Пелин-Костенец;
• завършване на модернизацията на жп отсечката Волуяк – Драгоман; 
• модернизация на жп отсечките София – Перник и Перник – Радомир;
• изграждане на жп връзка между България и Р. Северна Македония;
• доизграждане на съоръженията по жп линия Карнобат – Синдел;
• внедряване на ERTMS, ниво 2 по линии, извън горепосочените.

Бенефициент по приоритета е ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура“.

Приоритет 2:  Развитие на пътната инфраструктура по „основната“ Трансевропейска транспортна мрежа и пътни връзки (703.4 млн. евро)
Допустими мерки:
* Изграждане и модернизация на участъци от пътната инфраструктура по „основната“ Трансевропейска транспортна мрежа;
* Подобряване на свързаността и достъпността до Трансевропейската транспортна мрежа и важни икономически центрове (обекти на транспортната инфраструктура, индустриални зони и др.), посредством строителство, реконструкция и рехабилитация на пътни връзки;

Планираните операции от стратегическо значение по приоритета са:
• Автомагистрала „Струма“, лот 3.2.: ново строителство на лявото платно и на обхода на град Кресна (част от дясното платно) и рехабилитация на съществуващия път I-1 Е-79;
• Изграждане на обход на град Габрово с приблизителна дължина 10.5 км и габарит Г10.50 и на тунел под връх „Шипка“ с приблизителна дължина 3.2 км;
• Изграждане на АМ „Русе – Велико Търново“ с приблизителна дължина 133 км и габарит А27. Трасето е разделено на 3 участъка: Русе-Бяла; обход на Бяла; Бяла – Велико Търново.

Бенефициент по приоритета е Агенция „Пътна инфраструктура“.

Приоритет 3: Подобряване на интермодалността, иновации, модернизирани системи за управление на трафика, подобряване на сигурността и безопасността на транспорта (403.3 млн. евро)
Допустими мерки:
* Модернизация на терминали и пристанищни съоръжения за натоварване и претоварване, реконструкция на пристанища за обществен транспорт;
* Електрификация и внедряване на сигнализация и телекомуникации, развитие на жп възли, доставка на мултифункционални плавателни съдове;

* Изграждане и реконструкция на гарови комплекси по протежение на главните железопътни линии;
* Развитие на информационни системи в транспорта, надграждащи съществуващите, модернизация и изграждане на съоръжения за повишаване на безопасността на транспорта;
* Техническа помощ за осъществяване на проектите.

Планираните операции от стратегическо значение в този приоритет  са:
• Развитие и разширение на пристанище Лом с цел създаване на условия за изграждане на мултимодален терминал;
• Развитие и разширение на пристанище Варна (ново кейово място) за извършване на мултимодални операции;
• Развитие на интермодални терминали – грантова схема с интензитет до 50% за подпомагане на интермодални оператори, включително развитие на съществуващи интермодални терминали; връзки между различните видове транспорт; складови площи и логистични центрове; интермодални транспортни единици, подвижен състав и оборудване за претоварване; при готовност изграждане на нови интермодални терминали;
• Реконструкция на пристанища за обществен транспорт – изграждане на съоръжения против заливания на терминал Русе-запад, реконструкция на терминал Лом, реконструкция на пристанищни съоръжения за баластни операции;
• Изграждане на зарядни пулове за автомобили по широкообхватната TEN-T мрежа като за леки автомобили се разполагат на максимално разстояние 60 км, а за тежкотоварните - на 100 км;

• Модернизация на ключови жп гари по жп линията София-Перник-Радомир;
• Модернизация на ключови жп гари и изграждане на нови по жп линията София – сръбска граница;
• Развитие на жп възели Горна Оряховица, Русе и Варна.

Допустими бенефициенти по този приоритет са:
- ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура“;
- ДП „Пристанищна инфраструктура”;

- Агенция „Пътна инфраструктура“; 

По схемата за подпомагане на интермодални оператори - жп превозвачи; оператори на интермодални терминали; логистични и спедиторски компании; оператори на летища; пристанищни оператори; други компании с интерес да развиват интермодален транспорт.

Приоритет 4: Интермодалност в градска среда (47 млн. евро)
За изпълнение на стратегическа цел „Насърчаване на устойчива мултимодална градска мобилност като част от прехода към икономика с нулеви нетни въглеродни емисии“ са предвидени дейности като:
* Изграждане на железопътни връзки към летища в градски условия (в Бургас и Пловдив);
* Мерки за техническа помощ за подготовката/завършване на подготовката на проектите.

Планирани операции от стратегическо значение:
 - осигуряване на жп връзка на гара Крумово с летище Пловдив;
 - свързване на квартал Сарафово с централната част на Бургас.

Допустим бенефициент по приоритета е ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура“.

Приоритет 5: Техническа помощ (36.5 млн. евро) за ефективна подготовка, изпълнение, мониторинг, контрол, оценка и популяризиране на инвестициите в транспорта.


Елеонора Иванова, Fininfo.BG