/

Полезно

ПРОГРАМА „ТРАНСПОРТНА СВЪРЗАНОСТ“ 2021-2027

22.03.2022

Развитие на интермодалните връзки, внедряване на интелигентни транспортни системи за управление на трафика и повишаване на безопасността, както и изграждане на ключови пътни и жп отсечки у нас. Това са част от приоритетите в новата Програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027 г. (ПТС 2021-2027), която вече е в комуникация за одобрение с Европейската комисия и с нанесените изменения в последния си вариант отваря врати и за бизнеса (Виж Приоритет 3 - грантова схема).

Инвестициите по програмата ще се концентрират основно върху: завършването на приоритетните железопътни и пътни направления; насърчаване на мултимодалния транспорт чрез подобряване на връзките между отделните видове транспорт; внедряване и последващо развитие на интелигентни транспортни системи; намаляване на вредните емисии.

Проектобюджетът на Програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027 г. е 1,95 млрд. евро, които са разделени между  5 основни приоритета.

Приоритет 1 Развитие на железопътната инфраструктура по „основната“ и „широкообхватната“ Трансевропейска транспортна мрежа
Допустими мерки:
* Изграждане, модернизация, рехабилитация, електрификация и внедряване на сигнализация и телекомуникации на железопътни участъци;
* Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти за развитие на железопътната инфраструктура по Трансевропейската транспортна мрежа.

Планирано е в рамките на този приоритет да бъдат финансирани инвестиционни проекти на ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура“ за:
• завършване на модернизацията на жп отсечката Елин Пелин-Костенец;
• завършване на модернизацията на жп отсечката Волуяк – Драгоман; 
• модернизация на жп отсечките София – Перник и Перник – Радомир;
• изграждане на жп връзка между България и Р. Северна Македония;
• доизграждане на съоръженията по жп линия Карнобат – Синдел;
• внедряване на ERTMS, ниво 1 по линии, извън горепосочените.

Приоритет 2  Развитие на пътната инфраструктура по „основната“ Трансевропейска транспортна мрежа и пътни връзки
Допустими мерки:
* Изграждане и модернизация на участъци от пътната инфраструктура по „основната“ Трансевропейска транспортна мрежа;
* Подобряване на свързаността и достъпността до Трансевропейската транспортна мрежа и важни икономически центрове (обекти на транспортната инфраструктура, индустриални зони и др.), посредством строителство, реконструкция и рехабилитация на пътни връзки;

Планираните операции от стратегическо значение по приоритета са:
• Автомагистрала „Струма“, лот 3.2.: ново строителство на лявото платно и на обхода на град Кресна (част от дясното платно) и рехабилитация на съществуващия път I-1 Е-79;
• Изграждане на обход на град Габрово с приблизителна дължина 10.5 км и габарит Г10.50 и на тунел под връх „Шипка“ с приблизителна дължина 3.2 км;
• Изграждане на АМ „Русе – Велико Търново“ с приблизителна дължина 133 км и габарит А27. Трасето е разделено на 3 участъка: Русе-Бяла; обход на Бяла; Бяла – Велико Търново.

Бенефициент по приоритета е Агенция „Пътна инфраструктура“.

Приоритет 3 Подобряване на интермодалността
Допустими мерки:
* Модернизация на терминали и пристанищни съоръжения за натоварване и претоварване, реконструкция на пристанища с национално значение;
* Изграждане и реконструкция на гарови комплекси по протежение на главните железопътни линии;
* Изграждане и модернизация на железопътни връзки с летища, електрификация и внедряване на сигнализация и телекомуникации;
* Развитие на жп възли, мерки за техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти за развитие на гарови комплекси, жп възли и мултимодални връзки, включително за подготовката на проект за изграждане на градска железница в Пловдив.

Планираните операции от стратегическо значение в този приоритет  са:
• Развитие и разширение на пристанище Лом с цел създаване на условия за изграждане на мултимодален терминал;
• Развитие и разширение на пристанище Варна (ново кейово място) за извършване на мултимодални операции;
• Развитие на интермодални терминали – грантова схема с интензитет до 50% за подпомагане на интермодални оператори, включително развитие на съществуващи интермодални терминали; връзки между различните видове транспорт; складови площи и логистични центрове; интермодални транспортни единици, подвижен състав и оборудване за претоварване; при готовност изграждане на нови интермодални терминали;
• Реконструкция на пристанища за обществен транспорт – изграждане на съоръжения против заливания на терминал Русе-запад, реконструкция на терминал Лом, реконструкция на пристанищни съоръжения за баластни операции;
• Изграждане на железопътна връзка към летище Бургас;
• Изграждане на железопътна връзка към летище Пловдив;
• Модернизация на ключови жп гари по жп линията София-Перник-Радомир;
• Модернизация на ключови жп гари и изграждане на нови по жп линията София – сръбска граница;
• Развитие на жп възел Горна Оряховица, жп възел Русе и жп възел Варна.

Допустими бенефициенти по този приоритет са ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура“; ДП „Пристанищна инфраструктура”; По схемата за подпомагане на интермодални оператори - жп превозвачи; оператори на интермодални терминали; логистични и спедиторски компании; оператори на летища; пристанищни оператори; други компании с интерес да развиват интермодален транспорт.

Приоритет 4 Иновации в транспорта, модернизирани системи за управление на трафика, подобряване на сигурността и безопасността на транспорта
За изпълнение на стратегическа цел  „Развитие на устойчива на изменението на климата, интелигентна, сигурна, стабилна и интермодална TEN-T“ са предвидени мерки:
* Развитие на информационни системи в транспорта, надграждащи съществуващите системи и системите в процес на изграждане;
* Доставка на мултифункционални плавателни съдове;
Модернизация и изграждане на съоръжения за повишаване на безопасността на транспорта и опазване на околната среда, включително пристанищни съоръжения за безопасен, ефективен и сигурен вътрешноводен и морски транспорт;
* Мерки за техническа помощ за подготовката/завършване на подготовката на проектите.

Допустими бенефициенти са:
- ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура“;
- ИА „Проучване и поддържане на река Дунав”;
- ДП „Пристанищна инфраструктура”;
- Агенция „Пътна инфраструктура”;
- ИА „Морска администрация”.

За изпълнение на стратегическа цел  „Насърчаване на енергийната ефективност и намаляване на емисиите на парникови газове“ са предвидени следните мерки:
* Изграждане на инфраструктура за алтернативни горива по републиканската пътна мрежа и в пристанищата с национално значение;
* Мерки за техническа помощ за подготовка на проектите.

Предвидени са проекти за:
• изграждане на зарядна инфраструктура по първокласната пътна мрежа;
• изграждане на зарядна инфраструктура по българските пристанища за обществен транспорт (морски и вътрешноводни).

Допустими бенефициенти са  ДП „Пристанищна инфраструктура” и Агенция „Пътна инфраструктура”

Приоритет 5 - техническа помощ за ефективна подготовка, изпълнение, мониторинг, контрол, оценка и популяризиране на инвестициите в транспорта.


Елеонора Иванова, Fininfo.BG