Новини

ПРОГРАМА „ТРАНСПОРТНА СВЪРЗАНОСТ“ 2021-2027 Г. СЕ ОТВАРЯ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО И КЪМ ВЪНШНИ БЕНЕФИЦИЕНТИ

23.03.2023

Проведе се първото редовно заседание на Комитета за наблюдение на Програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027 г. (ПТС), която има за цел да допринесе за постигане на устойчиво развитие на транспортната система и да създаде необходимите предпоставки за подобряване на мобилността на хора и стоки.

Нов момент за периода 2021-2027 е, че програмата се отваря за по-тясно сътрудничество с неправителствени организации, бизнеса, експерти, граждани и медии. Това ще допринесе за постоянната комуникация със заинтересованите страни, което от своя страна е предпоставка за успешното изпълнение на програмата.

През тази година се предвиждат осем процедури за директно предоставяне на финансиране и две за набиране на проектни предложения.
Двете процедури с конкурентен подбор на проекти ще се обявят през есента на 2023 г., като едната е за подпомагане на интермодални оператори, а другата - за изграждане на зарядна инфраструктура за алтернативни горива по републиканската пътна мрежа и в пристанищата за обществен транспорт с национално значение. Планирано е изграждането на до 160 зарядни точки по републиканската пътна мрежа.

Директните бенефициенти на програмата са Агенция „Пътна инфраструктура“, Национална компания „Железопътна инфраструктура“, Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“, Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ и „Метрополитен“ ЕАД.

Някои от по-значимите инвестиционни проекти, които ще бъдат финансирани през периода 2021-2027 са: изграждането на жп връзка между България и Северна Македония, модернизацията на редица жп линии, изграждането на автомагистрала Русе - Велико Търново, както и построяването на обход на гр. Габрово и тунел под Шипка.