×

Полезно

ПРОГРАМА УРБАКТ IV 2021-2027

01.04.2022

Програмата за междурегионално сътрудничество Урбакт IV 2021-2027 (URBACT) ще насърчава обмена на знания и добри практики между градовете и различните нива на управление, интегрираното устойчиво развитие, ефективността на политиката на сближаване в градовете и др.

Урбакт IV се изпълнява във всички държави членки на Европейския съюз, както и в Норвегия и Швейцария като партньори. За предстоящия програмен период се предвижда включването и на още пет страни – Албания, Черна гора, Сърбия, Северна Македония и Босна и Херцеговина.

Допустими бенефициенти ще бъдат:
- градове (общини), сдружения и местни агенции, отговорни за разработването и прилагането на градски политики в сферите на икономическото развитие, енергийното снабдяване, здравните услуги, транспорта и др.
- регионални и национални власти, както и университети и изследователски центрове, които работят в областта на градските въпроси и политики.

Програмата е с общ бюджет от 106 млн. евро за периода 2021 – 2027 г., като за новите 5 държави се предвиждат средства от Инструмента за предприсъединителна помощ в размер на 3 млн. евро.

Националното съфинансиране на българските партньори ще бъде в размер на 15% от одобрения им бюджет по проекта. 

Урбакт IV има един приоритет „Насърчаване на интегрираното устойчиво градско развитие чрез сътрудничество”, в рамките на който страните-партньори ще могат да изпълняват съвместни проекти. Ще се финансират проекти, които водят до постигането на някоя от трите основни цели:

1) Използване на транснационални мрежи, за подобряване на капацитета на европейските градове за:
- съвместно проектиране и изпълнение на интегрирани планове за действие, свързани с общи предизвикателства, с устойчивото градско развитие;
- трансфер на добри практики;
- изработване на инвестиционни планове за прилагане на елементи от „Градски иновативни действия“ (Urban Innovation Action - инициатива на Европейския съюз, която предоставя на градските райони в Европа ресурси за тестване на нови и недоказани решения за справяне с градските предизвикателства).

2) Подобряване на капацитета на заинтересованите страни да проектират и прилагат политики, практики и иновации в областта на устойчивото градско развитие по интегриран, участващ и основан на местните характеристики начин. Включително за намаляване на въглеродните емисии, използване на цифрови инструменти и иновации.

3) Гаранция, че знанията и опитът в рамките на URBACT са достъпни за заинтересованите страни и политиците в градовете, за да се използват в местните, регионалните, националните и европейските градски политики, по-специално чрез Европейската инициатива за градовете.

Национален орган по отношение на програмата в България ще бъде дирекция „Управление на териториалното сътрудничество” към Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Към момента проектът на Програмата за междурегионално сътрудничество Урбакт IV 2021-2027 е одобрен от Министерски съвет на Република България и предстои да бъде внесен в Европейската комисия.

Очаква се първите покани да бъдат отворени за кандидатстване в края на 2022 г. или началото на следващата година.

Следете ни за актуална информация по темата!
 

Пламенка Върбанова, ФИНИНФО.БГ ЕООД