Полезно

ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 2021-2027

03.10.2022

Програмата за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 г. има като стратегическа цел да допринесе за смекчаване и намаляване на бедността, частично премахване на основните лишения, пред които са изправени някои групи хора (храна и базови материали за осигуряване на нормални условия за живот), както и преодоляване на социалното изключване.

Сред уязвимите групи, при които най-отчетливо са изразени гореспоменатите рискове са: децата, възрастните хора, лицата с увреждания, бездомните хора и ромите. Основната помощ за тези целеви групи по програмата се предоставя под формата на подпомагане с храни и основна материална помощ.

Основните (преки) бенефициенти ще бъдат общини, нестопански организации регистрирани в обществена полза, държавни органи и доставчици на социални услуги, лицензирани по Закона за социалните услуги. Те трябва да имат опит, свързан с предоставянето на помощ в натура и извършването на социални дейности.

В допълнение към осигуряването на храна и основна материална помощ, бенефициентите по програмата ще предоставят на целевите групи и съпътстващи мерки (включването им в заетост, обучения, осигуряване на достъп до социални услуги, здравни грижи и др.), които ще са индивидуално ориентирани към нуждите на обхванатите лица и групи и това ще бъдат механизмът, чрез който трайно ще им се помогне да преодолеят бедността и социалната изолация.

Програмата за храни и основно материално подпомагане е с национално покритие и има четири направления, по които ще оказва помощ:

1. Пакети хранителни продукти и хигиенни материали - в пакетите с хранителни продукти ще бъдат включени продукти от основните групи храни, необходими за пълноценното и разнообразно хранене. Пакетите с хигиенни продукти ще съдържат продукти за лична хигиена и почистващи препарати. Пакетите ще се закупуват от Агенцията за социално подпомагане (АСП) и ще се предоставят на бенефициентите, които да ги раздават на целевите групи.

Бенефициенти - институции, публичноправни организации или нестопански организации в обществена ползва, които имат най-малко една година опит, свързан с предоставяне на помощи в натура и/или раздаване храна на населението.

Целеви групи - направлението е насочено главно към хора, които са обект на социално подпомагане, лица, които са получили отказ за предоставяне на социални помощи, но доходите им не надвишават прага на бедност, както и хора изпаднали в затруднено положение поради природни бедствия, пандемии и други форсмажорни обстоятелства.

2. Топъл обяд - включва приготвянето на супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично - десерт за нуждаещите се лица.

Бенефициенти - общини, които да реализират дейностите по предоставяне на топъл обяд на тяхната територия

Целеви групи - мярката е предназначена приоритетно за хора, получаващи социални помощи - хора с ограничено самообслужване, с ниски доходи, бездомни лица, изпаднали в затруднено положение в резултат на природни бедствия, пандемии и др. форсмажорни обстоятелства.

3. Пакети за новородени деца - по това направление ще се закупуват пакети с необходими базови продукти за новородени деца от бедни и рискови семейства (бебешки пелени, кърпи, бебешки козметични продукти и др.).

Бенефициенти - Държавни или местни органи, както и доставчици на социални услуги, лицензирани по реда на Закона за социалните услуги, които имат опит, свързан с подпомагане в натура и/или предоставяне на социални услуги.

Целеви групи - подкрепата ще е насочена към новородени от бедни семейства, които са обект на социално подпомагане, такива при които е установен риск от изоставяне на децата, деца в приемни семейства и др.

4. Детска кухня - по тази мярка се цели осигуряване на здравословно и пълноценно хранене на децата в най-ранна детска възраст (на възраст от 10 месеца до 3 години). За тях ще бъдат предоставяни ваучери/карти за детска кухня, чрез които ще им бъдат осигурявано специфично хранене - супа, основно ястие и десерт.

Бенефициенти - подкрепата по мярката ще се реализира от АСП и нейните местни структури в партньорство с общините.

Целеви групи - помощта е предназначена за деца, които са обект на социално подпомагане – от домакинства с ниски доходи, деца с увреждания, лишени от родителски грижи, живеещи в лоши жилищни условия, в риск от изоставяне и др.

Общият бюджет на програмата за периода до 2027 г. е 189 450 000 лв., а само за 2023 г. са предвидени 31 919 167 лв. Финансирането е от Министерство на труда и социалните политики, със средства от Европейския социален фонд +.


Елеонора Иванова, основател на Fininfo.BG