×

Новини

СЪЗДАВА СЕ ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ЗА КЛИМАТА

17.11.2021

Европейският съюз създава Социален фонд за климата, който да направи възможно превръщането на Европа в първия неутрален по отношение на климата континент до 2050 година. Фондът е част от законодателния пакет „Подготвени за цел 55“ („Fit for 55“), който предвижда до 2030 г. ЕС да намали вредните емисии с 55% като главна стъпка към постигането на целта.

Европейската комисия (ЕК) предлага отделна търговия с емисии за сградния фонд и автомобилния транспорт, от която се очаква да осигури допълнителен икономически стимул за намаляване на потреблението на изкопаеми горива и съответно – по-ниски емисии на парникови газове.

Очаква се в дългосрочен план въвеждането на пазарна цена на въглерода в тези два сектора да доведе до положителни промени в разходите за сградите и за автомобилния транспорт и да осигури нови възможности за инвестиции и работни места. В същото време има очакване предприетите действия да засегнат негативно уязвимите домакинства, микро-предприятията и ползвателите на транспорт,  които изразходват по-голямата част от своя доход за електроенергия и транспорт и които в някои райони нямат алтернативни решения на приемливи цени. Негативното въздействие ще бъде различно в различните държави членки, особено сред населението с ниски доходи.

Фондът се създава, за да се компенсират социалните последици и да се намали тежестта върху най-уязвимите групи. Общият му бюджет за периода 2025-2032 г. се определя на 72,2 милиарда евро.

Допустими за финансиране по новия фонд ще бъдат мерки за енергийна ефективност и реновации на сгради, декарбонизиране на системи за отопление и охлаждане, ВЕИ, по-чист обществен транспорт, решения за мобилност, а също така и директна подкрепа за уязвими домакинства.

За да получи финансиране от Социалния фонд за климата, всяка държава ще изработи свой Социален план за климата (до средата на 2024 г.), който подлежи на одобрение от Европейската комисия. Плащания към държавите членки ще се осъществяват въз основа на изпълнени цели, като страните с по-ниски доходи ще получават повече. Максималният размер на финансовите средства за всяка държава членка се изчислява по формула, описана в регламента за създаване на фонда. Формулата отразява съотношенията на множество индикатори в ЕС и в съответната страна – население в риск от бедност, емисии от въглероден двуокис в ЕС, брутен национален доход и др.

Държавите членки следва да финансират най-малко 50% от общите разходи за социалните планове във връзка с климата, като използват своите очаквани приходи от търговията с емисии.