×

Новини

Следващият програмен период приближава

10.01.2020

Оперативните програми, чрез които ще се разпределят средствата от фондовете на Европейския съюз и националния бюджет през следващия програмен период 2021 – 2027 г., са общо 14, като само част от тях ще са подходящи за бизнеса. Интерес отново ще представляват ОП Иновации и конкурентоспособност, ОП Развитие на човешките ресурси, Програма за морско дело, рибарство и аквакултури, Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони, както и някои от Програмите за европейско териториално сътрудничество, в които участва Република България.

Предвиденият бюджет по всички програми е увеличен в сравнение с предходния програмен период 2014 – 2020 г.

Фокусът на финансиране ще бъде насочен към:

- насърчаване на иновативния и интелигентен икономически преход;

- насърчаване на чист и справедлив енергиен преход, зелени и сини инвестиции, кръгова икономика, приспособяване към измененията на климата и превенция и управление на риска;

- подобряване на мобилността и регионалната свързаност на информационните и комуникационните технологии;

- насърчаване на устойчивото и интегрирано развитие на градските, селските и крайбрежните райони и на местните инициативи.