×

Полезно

Стъпка 5: Реализирайте одобрения проект

18.08.2021

Изпълнението на проекта е безспорно най-трудната стъпка от целия цикъл на подготовка, кандидатстване, одобрение и изпълнение на вашия проект. Неговият успех зависи от множество фактори, но един от най-важните е работата, свършена по време на Стъпка 4 – Подготовката на проекта. Колкото по-ясна е целта и добре разписан проекта на етап кандидатстване, толкова по-малко проблеми ще има на етап изпълнение.

От това как се управлява проекта зависи дали ще получите 100% от договорената субсидия спрямо заложените параметри. Истински ангажираните консултанти включват в офертата за услугите си задължително дейностите по управление, отчитане и контрол на проекта, за да ви гарантират коректно изплащане на субсидията по съответната програма.

Процесът на управление на един проект, независимо как се постига, включва добра координация между четири ключови елемента:
 - Човешки ресурси – постигането на синхрон между ръководител и екип на проекта от страна на компанията бенефициент, консултанта и подизпълнителите, ако има такива, е важно условие за успех!
 - Срок – всеки проект е обвързан със срок и следване на предварително зададен времеви график. Драстичното отклонение от него създава рискове, които водят до неизпълнение или некачествено изпълнение на проекта.  
 - Качество – тук вашата роля е ключова! Качественото изпълнение на строителството, материалите и доставеното оборудване е от съществено значение за постигане на вашите цели, затова следва вие лично или ваше доверено лице да упражнява контрол в този процес. Работата на консултанта е да следи чисто документално дали постигнатите резултати отговарят на заложените в договора за финансиране (напр. количества, единични стойности, параметри на спецификации и т.н.)   
 - Разходи – всички разходи извън заложените в бюджета на проекта остават за сметка на бенефициента. Някои от заложените разходи също може да не бъдат одобрени, ако не отговарят в пълна степен на планираните и записани в договора за финансиране или ако не са подкрепени с необходимите документи.     
Опитният консултант следи постоянно всички фактори и предприема промени в хода на проекта, когато е необходимо и допустимо.

Специалистите по управление на проекти работят в много комплексна среда с разнообразни рискове, променящи се правила и закони. Документалната бюрокрация по европрограмите е много висока, затова човешкият фактор е един от ключовите за успешното реализиране на проекти. Той включва добри организационни, комуникационни и координационни умения, гъвкавост, адаптивност и способност за работа под напрежение.
 

Галя Менова, Хюмънконсултинг ЕООД

Елеонора Иванова, ФИНИНФО.БГ ЕООД