×

Новини

СТАРТ НА НОВАТА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

Обновена на: 17.03.2023 20.09.2022

Актуализирана е индикативна работна програма за 2022 г. на Програма „Развитие на човешките ресурси“ (ПРЧР). Тя определя първите процедури, които ще бъдат отворени за кандидатстване до края на тази година. Общо шест покани са предвидени, като четири от тях представляват интерес за реалния сектор. Някои от тях са насочени към Агенция по заетостта, която в последствие предоставя средствата на безработните лица, други към общините за изпълнение на партньорски проекти, а също и към доставчиците на социални услуги.

1. Агенция по заетостта (АЗ) като пряк бенефициент ще изпълнява проекти по познатите процедури „Започвам работа“ и „Родители в заетост“. След подписване на договорите между Министерство на труда и социалната политика и АЗ, на практика бюрата по труда в цялата страна ще могат да предоставят помощ на безработните лица и индиректно на работодателите, по двете процедури:

Започвам работа“ предвижда мерки за интеграция на пазара на труда на безработни и неактивни лица като фокусът е поставен върху лица в неравностойно положение. Общият бюджет е 300 млн. лв., които ще бъдат разпределени в три компонента:
- активиране на безработните чрез създаване на центрове/клубове за психологическа подкрепа, професионално ориентиране, трудови борси;
- обучения за придобиване на професионална квалификация или ключови компетентности;
- осигуряване на субсидирана заетост при работодатели.

Предполагаемият срок за стартиране на субсидираната заетост по програмата е първата половина на 2023 г.

Родители в заетост“ предвижда подкрепа за осигуряване на грижа за деца:
- от 0 до 5 г. възраст, не посещаващи детски ясли, заведения и предучилищни групи – за всички родители, чиито деца попадат в тази група;
- от 0 до 12 г. възраст, посещаващи детски ясли и заведения, както и училище – за многодетни и самотни родители/майки.

На родителите ще бъдат предоставяни и услуги по информиране, посредничество и подбор.

Общият бюджет на процедурата е 24 млн. лв. Очаква се процедурата да стартира реално в първото тримесечие на 2023 г.

2. Общините ще могат да кандидатстват по процедура „Грижа в дома“, с която ще предоставят услуги за лица с увреждания и възрастни хора.

Средствата ще се предоставят за оказване на подкрепа на възрастни хора или лица с увреждания, в домашна среда като им се предоставят социални и здравни услуги – доставка на храна и продукти от първа необходимост, психологическа подкрепа, здравни консултации и др. Бюджетът по тази процедура е 100 млн. лв. Предполагаемият начален срок за предоставяне на помощта е началото на 2023 г.

3. Доставчиците на социални услуги – самостоятелно или партньорство с общини, НПО, лечебни заведения, ще могат да изпълняват проекти по процедура „Бъдеще за децата“.

Проектите следва да включат дейности, целящи предотвратяване рисковете от изоставяне на децата, намаляване на детската бедност и повишаване качеството им на живот. Услугите, които ще се предоставят са:
- здравна профилактика и превенция;
- разработване на програми за превенция в най-уязвимите и маргинализирани общности;
- мерки за повишаване на здравната култура;
- формиране на родителски умения, семейно консултиране и подкрепа;
- патронажна грижа за деца от 0 до 3 години;
- превантивни и подкрепящи услуги в общността за деца и младежи;
- въвеждащи и надграждащи обучения.

Бюджетът по процедурата е 81,2 млн. лв. Очаква се процедурата да бъде открита за кандидатстване през ноември.