×

Новини

СТАРТИРА ПЪРВАТА ПОКАНА ПО ПРОГРАМАТА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО БЪЛГАРИЯ – РУМЪНИЯ

11.05.2023

На 10 май официално бе отворена първата покана за кандидатстване по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ България – Румъния, в рамките на Приоритет 2: Зелен регион. Тя ще финансира проекти в областта на екологията и климата по две основни направления:

1. Адаптация към изменението на климата и предотвратяване на риска от бедствия, вкл. екосистемни подходи.

Дейностите могат да включват: информационни кампании за промяна на нагласите, изграждане на мрежи, образователни инициативи, разработване на трансгранични политики, стратегии, методики за планиране, планове за действие, както и конкретни инфраструктурни мерки с въздействие върху екосистемите в региона.

2. Защита и опазване на природата, биоразнообразието и зелената инфраструктура, включително в градските райони, и намаляване на всички форми на замърсяване.

Дейностите могат да включват: промоционални кампании за ангажиране на обществеността, развитие и подобряване на екосистемите, консервационни дейности, изграждане на екологични коридори, зелена инфраструктура (еко пътеки, еко-мостове и т.н.), дейности по опазване на биоразнообразието и околната среда в рамките на населените места (паркове, „зелени“ спортни съображения и др.) , съвместно събиране и разпространение на информация, обмен на добри практики.

Проектите трябва да имат ясен трансграничен ефект и да се реализират в трансграничния регион, който включва:

  • областите: Видин, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново, Русе, Силистра и Добрич (за България) и
  • окръзите: Мехединц, Долж, Олт, Телеорман, Гюргево, Кълъраш, Констанца (за Румъния).

Проектни предложения могат да подават широк кръг от бенефициенти, със седалище и дейност в граничния регион:

  • Общини, областни администрации, клонове и подразделения на национални институции и др. публични органи;
  • Неправителствени организации, в т.ч. асоциации, фондации, търговски камари, агенции за регионално развитие;
  • Образователен сектор – училища, университети, изследователски центрове.

Допустимо е партньори по проектите да бъдат и организации извън гореизброените области и окръзи, но само ако тяхното участие носи ясна добавена стойност за проекта.

Кандидатства се в партньорство между 2 и 5 организации, като изискването е да има поне по един представител от двете държави.

Безвъзмездното финансиране за един проект варира между 300 000 и 3 500 000 евро в зависимост от това по кое от двете направления се кандидатства, дали в проекта има предвидени строително-монтажни работи и колко процента от общите разходи са те. Изисква се 2% собствен финансов принос.

Повече информация за поканата и за допустимите дейности, които ще бъдат подкрепени по двете мерки абонатите на Fininfo.BG могат да научат тук.

Българо-румънска палата, един от нашите институционални партньори, има изградена широка мрежа в Румъния и може да помогне на българските организации да намерят подходящи партньори. Ако имате интерес можете да отправите запитване на info@brcci.eu.

Както винаги, екипът ни е на разположение да подкрепи всички инициатори на проекти с консултантска помощ или конкретна експертиза при подготовката на проектите. Пишете ни на: info@fininfo.bg.