×

Нашите консултанти

Стефан Атанасов

Стефан Атанасов

Консултант по управление на проекти и тръжни процедури, оценител на проектни предложения

ЕКСПЕРТИЗА: Подготовка и управление на проекти по Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията", Програма "Развитие на човешките ресурси", Програма "Развитие на регионите", Програма за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация, План за възстановяване и устойчивост (ПВУ); подготовка на пазарни проучвания, финансови анализи, обществени поръчки, социологически проучвания. 

Стефан Атанасов е консултант с опит в подготовката, оценката, управлението и отчитането на проекти с финансиране от ЕС за компании, общини и нестопански сектор.

Той има висше икономическо образование и над 18 годишен опит и експертиза в проектното управление. Специализирал се е в разработване на проекти за компании в следните направления:

- технологична модернизация;
- разширяване на производствен капацитет;
- подобряване на условия за работа;
- стартиране на нов продукт/дейност;
- повишаване на заетостта;
- подобряване квалификацията на персонала,

както и в проекти за общини, основно насочени към реализация на инфраструктурни обекти.

Има значителен опит в извършването на анализи и проучвания, в т.ч.:
- пазарни проучвания;
- финансови анализи;
- анализ ползи / разходи;
- анкетиране и социологически проучвания, обработка на данните и анализ.

Стефан Атанасов е бил и оценител на проектни предложения, подадени в рамките на различни процедури по ОП „Иновации и конкурентоспособност“.