×

Новини

УДЪЛЖЕН СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПОДМЯРКА 4.2 ОТ ПРОГРАМАТА ЗА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

28.02.2022

Крайният срок за приемане на проектни предложения по подмярка 4.2 "Инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански продукти“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020) се удължава до 31 март. 17:30 ч. Усълженият срок предоставя на бенефициентите повече време да подготвят проектните си предложения и да ги подадат в системата ИСУН. Помощ ще бъде оказана за дейности свързани с въвеждане на нови продукти, процеси и технологии, подобряване на безопасността на храните, опазването на околната среда, както и устойчиво и цифрово управление на процесите в производството.

Бюджетът по процедурата се увеличава с 39 млн. лв. (достигайки малко над 426 млн. лв.), което ще осигури допълнителни възможности за финансова подкрепа на преработвателния сектор, който е изправен пред редица предизвикателства във връзка с пандемията от КОВИД-19.