×

Новини

УВЕЛИЧЕН Е РАЗМЕРЪТ НА ВАУЧЕРИТЕ ЗА ХРАНА

05.01.2021

Размерът на ваучерите за храна, които работодателите могат да предоставят на работниците и служителите си и които са освободени от облагане, се увеличи от 60 лв. на 80 лв. в началото на 2021 г.

Промени в данъчното законодателство увеличиха сумата на ваучерите за храна, подлежаща на освобождаване от облагане на социалните разходи. С приемането на промените се даде възможност на работодателите да се възползват от това облекчение, като досегашният размер от 60 лв. месечно се увеличи на 80 лв. за всяко наето лице.

Работодателят може да се възползва от данъчните облекчения за предоставяне на ваучер за всяко наето лице, в случай че:
1. Договореното основно месечно възнаграждение на лицето в месеца на предоставяне на ваучерите не е по-малко от средномесечното договорено основно възнаграждение на лицето за предходните три месеца;
2. Няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента на предоставяне на ваучерите;
3. Ваучерите са предоставени от „оператор” по смисъла на Закона за корпоративното подоходно облагане;

Работодателят следва да договори предоставянето на ваучерите чрез подписване на договор с оператор, след което да заплати стойността им.

Ваучерите са освободени от данък общ доход и осигуровки и се предоставят на работниците/служителите отделно от тяхното възнаграждение.