×

Новини

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ВРЕМЕННО СПИРАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТИ ПО ОПИК

07.04.2020

Бенефициентите, които изпълняват проекти по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" (ОПИК) ще могат да се възползват от възможността за временно спиране на изпълнението им във връзка с обявеното извънредно положение поради пандемията от COVID-19.

В случай че са възникнали извънредни обстоятелства, които правят изпълнението на проекта твърде трудно или рисковано, бенефициентите могат да поискат временното му спиране изцяло или отчасти, при условие, че срокът не излиза извън рамките за изпълнение на процедурата за финансиране. За целта е необходимо да се подаде искане до Управляващия орган, който се произнася в срок до 15 дни. Искането трябва да бъде добре мотивирано и подкрепено с достатъчно доказателства, които да са във връзка с обявеното извънредното положение. За тези промени не се сключва допълнително споразумение по договора за безвъзмездна финансова помощ (ДБФП).

Цялата комуникация по спиране на изпълнението се осъществява чрез платформата ИСУН 2020 и в съответствие с указанията в Ръководството за изпълнение на ДБФП по ОПИК.

Важно е да се знае, че няма да се възстановяват разходи, които са направени в периода на спиране на изпълнението.