×

Полезно

ЗА КАКВО ДА СЕ ГОТВИМ ПО НОВИЯ ПОДХОД ЗА ИНТЕГРИРАНИ ТЕРИТОРИАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ

21.04.2023

През периода 2021 – 2027 г. ще бъде прилаган интегриран териториален подход за реализиране на политиката "Европа по-близо до гражданите", като тя ще се изпълнява чрез т. нар. инструменти за интегрирано териториално развитие.

Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ) е подход за използване на потенциала на териториите чрез диалог и сътрудничество между институциите и заинтересованите страни. Всеки ИТИ проект трябва да съответства на конкретната Интегрирана териториална стратегия за развитие (ИТСР) на регионите за планиране в България (т.нар. NUTS2 региони): Югозападен регион за планиране (ЮЗР), Южен централен регион за планиране (ЮЦР), Югоизточен регион за планиране (ЮИР), Северозападен регион за планиране (СЗР), Северен централен регион за планиране (СЦР), Североизточен регион за планиране (СИР).

Финансирането на проектите при изпълнение на подхода ще бъде от следните програми, в съответствие с одобрени концепции: „Развитие на регионите“ (водеща), „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“, „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“, „Образование“, „Околна среда“ и „Развитие на човешките ресурси“ за периода 2021 - 2027 г.

ИТИ ще се прилагат на територията на цялата страна и ще се реализират в две фази: подаване на концепции за ИТИ и покани за финансиране и изпълнение на концепциите.

Фаза 1: Заинтересовани страни създават партньорства и подават концепции за ИТИ.

Концепцията за ИТИ е набор от проектни идеи (една или повече) за една или няколко дейности/инвестиции, които служат за осъществяването на конкретна цел или приоритет от ИТСР на съответния Регион за планиране. Концепциите следва да включват комбинация от дейности, вкл. и с вече осъществени или предстоящи инвестиции на дадената територия.  

Ще се кандидатства с два типа концепции за ИТИ: комбинирани и некомбинирани. На приоритизация ще подлежат кобинираните концепции и тези, които не са комбинирани, но включват дейности само по програма "Околна среда". Ще се кандидатства през системата ИСУН.

Комбинираните концепции ще са с приоритет и се отличават с това, че:
- обхващат териториите на повече общини, в т.ч. селски;
- включват участието на икономическия сектор и партньори от различни видове заинтересовани страни, вкл. от други държави;
- се включват в обхвата на повече от 2 от гореизброените програми;
- комбинират мерки в различни сектори;
- имат принос към климатичните цели и адресират уязвими групи и др.

Други концепции, са тези които не отговарят на горните изисквания и ще трябва да докажат интегриран ефект и синергия с други проектни идеи на същата територия.

Мерките в концепциите, които са за секторите пътна инфраструктура, образование, здравеопазване, социална политика и култура, следва да съответстват на предварително разработените "карти на нуждите" в сектора. Съответствие няма да се изисква за общински пътища и нова образователна инфраструктура.

Подадените концепции за ИТИ ще бъдат обект на допълнителни обществени консултации и представяния. Концепциите, които получат обществена подкрепа се представят за финансиране от съответните програми. Ако концепцията се финансира от няколко програми, се кандидатства пред всяка от тях за съответния вид дейност.

Одобрените концепции се включват в Обща програмна концепция за приноса на фондовете на ЕС към ИТСР на съответния регион, в два списъка – комбинирани и некомбинирани концепции.

Общите програмни концепции се одобрява от съответните Регионални съвети за развитие.

Фаза 2: Предоставяне на финансова подкрепа чрез безвъзмездна финансова помощ (БФП) на одобрените за финансиране концепции за ИТИ, от управляващите органи (УО) на съответните програми.

Изискванията и правилата за подготовка, кандидатстване, оценка, финансиране и изпълнение на конкретни проектни предложения ще бъдат разработени от съответните управляващи органи на програмите.
- Кандидатите, включени в списъка с комбинирани концепции за ИТИ, стават конкретни бенефициенти по съответните програми, по които е предложено да се финансират.
- Концепциите за ИТИ, съдържащи индивидуални проектни идеи за финансиране от една програма (които не са комбинирани), могат да получат финансиране при наличие на финансов ресурс след отпускане на финансовата помощ за комбинирани концепции. Прилага се процедура за конкурентен подбор.
- Концепции, които не са комбинирани, и за които се предвижда финансиране със средства от финансовите инструменти по програмите, се финансират по правилата за подбор на институциите, изпълняващи финансовите инструменти и не е необходимо да преминават през процедура на кандидатстване.

Допустимите дейности, бенефициенти и бюджети по отделните програми са:

Програма Развитие на регионите:

Допустими дейности: насърчаване на икономическата активност, енергийна ефективност и устойчиво обновяване на многофамилни и еднофамилни жилищни и обществени сгради, градска мобилност, пътна инфраструктура, образователна, социална, здравна инфраструктура, култура, спорт и туризъм.

Бенефициенти: държавни и общински органи, нестопански организации (НПО) и др. организации, научна общност, предприятия, лечебни заведения, културни институти, други организации от публичния сектор.

Общ бюджет: 253 075 665 лв. по приоритет 1 (10-те големи общини) и 1 300 000 000 лв. по приоритет 2 (40-те по-малки градски общини).

Програма Околна среда:

Допустими дейности: управление на риска от наводнения и справяне с неблагоприятните геодинамични процеси; зелени мерки в градската среда, вкл. изграждане на "зелени пояси/зони" в общини с нарушено качество на атмосферния въздух.

Бенефициенти: общини, областни администрации, Агенция пътна инфраструктура.

Общ бюджет: 200 477 694 лв.

Програма Конкурентоспособност и иновации в предприятията:

Допустими ще са инвестиции, насочени към растеж и конкурентоспособност на МСП, установени на територията на индустриални паркове или във функционална близост около тях и ще осигурява подкрепа за предприятията в индустриалните паркове за насърчаване на развитието на чистите технологии, кръгови и нисковъглеродни индустрии.

Бенефициенти: МСП, малки дружества със средна пазарна капитализация и дружества със средна пазарна капитализация.

Общ бюджет: 232 833 144 лв.

Програма Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация:

Допустими ще са интервенции във вече изградени иновационни клъстери, които са допустимите бенефициенти.

Общ бюджет: 48 854 664 лв.

Програма Образование:

Допустими дейности: Приобщаващо образование, образователна интеграция и връзка на образованието с пазара на труда.

Бенефициенти: общини, училища (държавни, общински и частни), юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), Центрове за подкрепа, Агенция по заетостта, Бюрата по труда, Агенция за социално подпомагане, Регионални управления на образованието, работодатели (за дуална система на обучение).

Общ бюджет: 183 096 597 лв.

Програма Развитие на човешки ресурси:

Допустими дейности: насърчаване на заетостта и развитие на уменията, социално включване и насърчаване на младежката заетост.

Бенефициенти: работодатели, общини, НПО, общини и общински предприятия, доставчици на здравни или социални услуги

Общ бюджет за човешки ресурси: 445 691 236 лв.

Общият финансов ресурс за изпълнението на ИТИ е почти 2.9 млрд. лв., разпределен по финансиращи програми и по региони за планиране.


Пламенка Върбанова, Fininfo.BG