×

Новини

ЗАПОЧНА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА НОВИТЕ ПРОГРАМИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ 2021-2027 г.

Обновена на: 27.03.2023 22.03.2023

От края на миналата година стартира изпълнението на програмите за финансиране от Европейските фондове за споделено управление (ЕФСУ) и други фондове на ЕС. По почти всички програми през 2023 г. ще бъдат обявени първите покани за кандидатстване.

През периода 2021 – 2027 г. средствата от ЕФСУ ще бъдат разпределени между 12 програми с общ бюджет 22 571 317 421.93 лв. (Развитие на човешките ресурси, Образование, Храни, Околна среда, Техническа помощ, Конкурентоспособност и иновации в предприятията, Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация, Развитие на регионите, Транспортна свързаност, Фонд Вътрешна сигурност, Фонд Убежище, миграция и интеграция, Интегрирано управление на границите и визова политика)

В допълнение Националният план за възстановяване и устойчивост финансира и ще продължи да финансира проекти в 12 направления с общ ресурс 15 620 531 000 лв. (Образование и умения, Научни изследвания и иновации, Интелигентна индустрия, Нисковъглеродна икономика, Биоразнообразие, Устойчиво земеделие, Дигитална свързаност, Транспортна свързаност, Местно развитие, Бизнес среда и Социално включване).

Финансиране ще се предоставя и в рамките на програмите за териториално сътрудничество, в които участва и България. Общият бюджет на всяка програма е разпределен между партньорските държави. Програмите са 12 и са трансгранични, транснационални и междурегионални, с общото название ИНТЕРРЕГ VІ (България-Сърбия, България-Северна Македония, България-Турция, Гърция-България, Румъния-България, Дунавски регион, Евро-Средиземноморски басейн (EURO MED), Европа, УРБАКТ IV, NEXT Черноморски басейн, ЕСПОН 2030 и  ИНТЕРАКТ IV).

Вече са одобрени някои от индикативните годишни работни програми за прием на проекти. Голяма част от тях включват финансиране на проекти за бизнеса, неправителствения сектор и общините, по които се кандидатства на конкурентен принцип. Друга част от средствата са насочени към държавното управление и ще се предоставят на конкретни бенефициенти – държавни органи и агенции.
 

През тази година се очаква обявяване на покани за финансиране на следните дейности:

- Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" ще финансира проекти за разработване на иновации и за внедряване на иновации. За септември е предвидена процедурата за подобряване на производствения капацитет на семейни фирми и компании от творческите индустрии. Ще продължи подкрепата и за участие на МСП в изложения в чужбина чрез държавната агенция за МСП.

- Програма "Развитие на човешките ресурси" предвижда процедура за финансиране на работодатели за адаптиране на работната среда, в т.ч за „зелени“ работни места и организация на труда, процедура „Нови умения“ за обучения на заети лица. Ще се финансират обучения за повишаване на квалификацията на безработни лица и за придобиване на нови умения. Ще се подпомагат проекти за приобщаване и осигуряване на заетост на хора в неравностойно положение, както и насърчаване на социалната икономика.

- Програма "Развитие на регионите" ще финансира проекти в две процедури – за развитие на 10-те най-големи града в България; за растеж и за развитие на 40-те градски общини.

- Програма "Околна среда" ще приема проекти в секторите „Води“, „Отпадъци“, „Въздух“, както и за биоразнообразие и климат. Повечето са насочени към конкретни бенефициенти (органи на управление), но има и финансиране за общини, екологични нестопански асоциации, научни институти.

- Програма "Образование" ще обяви две процедури, насочени към предучилищно образование, интеркултурно образование, дуално обучение, дигитална трансформация, проектна докторантура. Най-после и частните училища и детски градини са включени като бенефициенти по програмата.

- Програма "Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна специализация" ще приема проекти на Центрове за върхови постижения и Центрове за компетентност. Интерес ще представлява ваучерната схема за МСП, както и финансирането за проекти с Печат за високи постижения.

- Програма "Транспортна свързаност" ще финансира развитието на железопътната инфраструктура и инфраструктурата за алтернативни горива.

- Програма "Морско дело и рибарство" за сега предвижда мерки за преодоляване на последствията от войната в Украйна.

- Програма "Храни" ще обяви две процедури: "Подкрепа" (пакети с хранителни продукти) и "За по-добро бъдеще" (пакети за новородени от бедни и рискови семейства).
 

Fininfo.BG ви информира своевременно за всички активни и предстоящи програми, покани и нови ресурси на финансиране на проекти. Ако искате да сте сигурни, че няма да пропуснете нищо важно, абонирайте се за нашата информационна услуга.